Οι παρακάτω όροι αποτελούν μέρος της σύμβασης μεταφοράς φορτίου και θεωρούνται ότι έχουν συνομολογηθεί δεσμευτικά:Επιφυλασσόμεθα μετατροπές της παρούσας παραγγελίας κατόπιν συνεννόησης.

Παραλαβή αριθμού τεμαχίων και έλεγχος του βάρους από τον οδηγό.

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφόρτωση και η παραλαβή συμπληρωματικού φορτίου.

Σε περίπτωση προβλημάτων και καθυστερήσεων πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις αποκλειστικά η εταιρία μας.

Η φόρτωση και εκφόρτωση είναι απαλλαγμένη από τέλη στάθμευσης για 24 ώρες.

Προϋποθέτουμε την προστασία ανταγωνισμού πελατών. Σε περίπτωση που προκύψει ανταγωνισμός (επικοινωνία μέσω του αποστολέα/παραλήπτη/λοιπών εμπλεκομένων στην παρούσα παραγγελία) εντός των επομένων 12 μηνών, συνεπάγεται συμβατική ρήτρα που ανέρχεται στο ύψος του συμφωνηθέντος κόμιστρου.

Τα μέσα φόρτωσης (ευρωπαλέττες, δικτυωτά κουτιά, μπλοκ φόρτωσης, κλπ.) πρέπει να ανταλλαχθούν αμέσως ή να επιστραφούν εντός 4 εβδομάδων. Τα πρωτότυπα παραστατικά των μέσων φόρτωσης πρέπει να τα επισυνάπτετε στα τιμολόγια σας, διαφορετικά θα σας κοστολογηθεί η χρέωσή τους (1 ευρωπαλέττα = ΕΥΡΩ 15,00).

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται σύμφωνα με την συμφωνηθείσα προθεσμία πληρωμής και αποκλειστικά μετά την παραλαβή των πλήρων εγγράφων φορτίου (φορτωτικές, δελτία παράδοσης, δελτία παλεττών, κλπ.).

Ο εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να απασχολήσει αποκλειστικά προσωπικό για την μεταφορά που διαθέτει την απαιτούμενη άδεια εργασίας.

Το όχημα επιτρέπεται να σταθμεύεται και να απομακρύνεται ο οδηγός του μόνο σε χώρους στάθμευσης που φυλάσσονται.

Μετατροπές ή/και προσθήκες στην παρούσα σύμβαση είναι έγκυρες μόνο όταν έχουν γίνει γραπτώς.

Τόπος εκπλήρωσης και δικαστική δωσιδοκία: Traunstein/Γερμανία

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ομαλή διεξαγωγή της μεταφοράς και διατελούμε