Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. τηλεποικωνιών MDStV

καθώς και για το σχεδιασμό της παρουσίασης στο Διαδίκτυο:

Rainer Wildgruber, Hauptstr. 2B   D-83339 Chieming

Germany